شاهرخ مکوند حسینی

درباره من

دکتر شاهرخ مکوند حسینی
image

دانشیار گروه آموزشی روانشناسی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکتر شاهرخ مکوند حسینی( دانشیار) پس از گذراندن دوره دکتری تخصصی روان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس بصورت تمام وقت در دانشگاه سمنان مشغول بکار شدم و تدریس دروس روانشناسی بالینی، نظریه های رواندرمانی، روانشاسی شخصیت، روانشناسی رشد، روانشناسی تجربی و زبان تخصصی را بعهده گرفتم. حیطه های پژوهشی پیشنهادی بنده در پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی  عبارت اند از: بررسی تاثیر شیوه های مختلف رواندرمانی:  روان تحلیل گری( روانکاوی)، روان پویشی( روابط موضوعی)، شناختی و فراشناختی، رفتار درمانی شناختیCBT , DBT ، درمانهای انسان نگر- وجودی( لوگوتراپی، واقعیت درمانی، گشتالت درمانی، درمانجو مدار)، درمان های پست مدرن ( داستان درمانی، راه حل مدار)، تحلیل ارتباطی TA و ... بررسی فرایندهای درمانی( مقاومت ، انتقال، انتقال متقابل، بینش، ت...

محقق گوگل

(1403/2/1)

استنادات

390

h-index

11

i10-index

13

مؤلفین همکار

12

اسکوپوس

(1403/2/1)

استنادات

42

مقالات

10

h-index

3

مؤلفین همکار

26

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
عوامل خطرساز شناختی درد در سزارین: مقایسه بیمارستان های خصوصی و دولتی
(2011)
سمانه قوشچیان چوبمسجدی, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^ایمان اله بیگدلی, بهناز بهنام
اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی(2016)
9011428007*, ^شاهرخ مکوند حسینی, بهرام علی قنبری هاشم آبادی
بررسی اثربخشی درمان تحریک مکرر مغناطیسی فرا جمجم های بر حافظه کاری و علائم اختلال دوقطبی
فصلنامه عصب روانشناسی(2017)
9211425006, ^پروین رفیعی نیا*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
Biofeedback-Aided Relaxation Training Helps Emotional Disturbances in Undergraduate Students Before Examination
APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND BIOFEEDBACK(2017)
8911428005, ^شاهرخ مکوند حسینی*, فرحناز کیان ارثی, 9211425003, 9211425005
مقایسه اثر بخشی درمان های تکمیلی آموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر علایم افسردگی و شیدایی بیماران دوقطبی نوع یک تحت درمان دارویی
مطالعات روانشناسی بالینی(2017)
9111425005, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^محمود نجفی, ایمان بیگدلی
اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری ‌ های شناختی ( CBM ) بر ترک سیگار
دست آوردهای روانشناختی(2018)
8511420020, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ایمان اله بیگدلی, ^پرویز صباحی
اثر بخشی رواندرمانی گروهی شناختی رفتاری چند مؤلفه ای بر شدت بی خوابی و کیفیت خواب بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از عمل جراحی
پژوهش در سلامت روانشناختی(2017)
9211428014, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^علی محمد رضائی
بررسی تاثیر پرهیز از مصرف بر روی توجه پایدار، حافظه آینده نگر و بازداری پاسخ در سوء مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین
مطالعات ناتوانی(2017)
9111425002, ایمان بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
اثر بخشی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه آینده نگر و بازداری پاسخ مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین در اوایل دوره پرهیز
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد(2017)
مریم رضایی*, ایمان اله بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
تأثیر روان درمانی پویشی بلندمدت کرنبرگ بر ساختار شخصیت بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته
روان شناسی بالینی(2018)
9211425003, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^علی محمد رضائی, سید موسی طباطبایی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل‌های Gross و Linehan بر راهبردهای تنظیم هیجان در نوجوانان دارای نشانگان بالینی اختلال شخصیت مرزی
تحقیقات علوم رفتاری(2018)
9312425001, ^محمود نجفی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, مژگان صلواتی, ^علی محمد رضائی
وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مقالات تالیفی مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در فاصله سال های 1381 تا 1389
(2012)
^رحمان معرفت, ^شاهرخ مکوند حسینی, امیر حسین عبدالمجید, صغری سلیمی
رابطه سیستم های مغزی رفتاری و عواطف با اضطراب اجتماعی در دانشجویان
فصلنامه عصب روانشناسی(2017)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^محمود نجفی, رضا خالقی*
اثربخشی مداخله درمانی باز آموزی کارکرد های اجرایی بر وابستگی به سیگار
فصلنامه روانشناسی شناختی(2018)
9111425004, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ایمان اله بیگدلی, ^پرویز صباحی
مقایسه اثربخشی معنادرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب افسردگی اضطراب و استرس زنان مبتلا به اسکلروز چندگانه نوع عود کننده -فروکش کننده :یک مطالعه با کاربندی تصادفی کنترل شده
کومش(2018)
9228441006, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^محمود نجفی, ^پروین رفیعی نیا
مقایسه نیمرخ دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار
مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(2018)
9311425005, ^پروین رفیعی نیا*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن
مطالعات روان شناختی(2018)
9211425001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^محمود نجفی, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه با کارآزمایی بالینی
بیماری های پستان ایران(2019)
9228441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک
روان شناسی بالینی(2019)
9111425005, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^محمود نجفی, ایمان اله بیگدلی
بررسی تاثیردرگیری خانواده در اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) کوتاه مدت بر بهبود نوجوانان دختر دارای علایم اختلال شخصیت مرزی
فصلنامه خانواده پژوهی(2019)
9218441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
مقایسه عملکرد افراد با اختلال نقص توجه‌ بیش فعالی و افراد عادی در مؤلفه‌های فهم کلامی با استفاده از آزمون وکسلر: مطالعه‌ای در دانش-آموزان ابتدایی با توجه به عامل جنسیت
روان شناسی مدرسه(2019)
9211425007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^علی مالکی
تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت‌ بر هوش هیجانی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار
پژوهش نامه روانشناسی مثبت(2019)
^شاهرخ مکوند حسینی*, 9218441007, ^علی اکبر امین بیدختی, ^پرویز صباحی, ^محمود نجفی
ارتباط عوامل بافتاری و نیازهای معنوی با بهزیستی معنوی در بیماران مبتلا به سرطان
مجله علوم پزشکی صدرا(2019)
9311425001, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^شاهرخ مکوند حسینی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی
مطالعات روان شناختی(2019)
9312425001, ^محمود نجفی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, مژگان صلواتی, ^علی محمد رضائی
ارتباط عوامل بافتاری و نیازهای معنوی با بهزیستی معنوی در بیماران قلبی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام(2020)
9311425001, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^شاهرخ مکوند حسینی
اثربخشی مواجهه درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش علائم اجتناب و آشفتگی اجتماعی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
تحقیقات علوم رفتاری(2019)
9228441002, ^محمود نجفی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی مالکی, ^اسحق رحیمیان بوگر
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک کوتاه مدت گروهی بر کیفیت زندگی دختران نوجوان با علایم اختلال شخصیت مرزی
پژوهش در سلامت روانشناختی(2019)
9218441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
Spiritual Problems of Women with Breast Cancer in Iran: A Qualitative Study
Health, Spirituality and Medical Ethics(2020)
9328441009, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, نادره معماریان
Biofeedback-Assisted Relaxation Therapy on Women with Breast Cancer after Mastectomy: Effects of EMG-HRV Biofeedback on Psychological Symptoms
International Journal of Behavioral Sciences(2020)
^شاهرخ مکوند حسینی*, هدی ناظمی, سیده سامرا حسینی
Personal, Familial and Social Factors Associated with Academic Failure in University Students: A Case-Control Study in Iran
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research(2020)
بهناز بهنام, فاطمه پاک نظر*, مجید میرمحمدخانی, محمد اخباری, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
the relationship between obsessions and compulsions and negative and positive symptoms in schizophrenia
Iranian journal of psychiatry(2012)
ندا نصرالهی, ^ایمان اله بیگدلی, محمدرضا محمدی, ^شاهرخ مکوند حسینی
هم‌سنجی اثربخشی روان تحلیل‌گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر الگوهای ارتباطی زنان متأهل دچار روان آزردگی
فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده(2020)
9328441007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا
اثربخشی مدل ذهن‌آگاهی مبتنی بر ارتقای عملکرد ورزشی (MSPE) بر توجه، برنامه‌ریزی و عملکرد ورزشی جودوکاران نخبه
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت(2020)
9421427003, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^بهروز گل محمدی
مقایسه اثربخشی واقعیت‌درمانی و آموزش نوروفیدبک بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه
فصلنامه عصب روانشناسی(2020)
9228441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی مردان سالمند مقیم سراهای نگهداری
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2020)
9511428005, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش ‌و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‌نگر بر خوکارآمدی درد بیماران مبتلا به درد مزمن
علوم روانشناختی(2020)
9511425002*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پروین رفیعی نیا, محمدرضا آل بویه
ارائه الگوی سهمبری ذینفعان در انتخاب مدیران مدارس خراسان رضوی بر مبنای استراتژی تئوری داده بنیاد
فصلنامه علمی مدیریت مدرسه(2019)
9222017003, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
اثربخشی آموزش هوش مثبت بر عملکرد معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی(2020)
^شاهرخ مکوند حسینی*, 9218441007, ^علی اکبر امین بیدختی, ^پرویز صباحی, ^محمود نجفی
اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر تخیل و مشارکت در بازی کودکان مبتلا به اتیسم
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2020)
فروزان چیذری, نعمت ستوده اصل*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
مقایسه اثربخشی روان تحلیل گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر سبک های حل تعارض زنان روان رنجور
دست آوردهای روانشناختی(2020)
9328441007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی
مطالعات روان شناختی(2020)
9311425005, ^پروین رفیعی نیا*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان: یک مطالعه با کاربندی کنترل شده تصادفی
کومش(2020)
9328441011, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^محمود نجفی, غلامرضا زمانی قلعه تکی
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی ‏بر پذیرش ‏و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‏نگر بر آشفتگی‏های روانشناختی بیماران مبتلا به درد مزمن
روان شناسی سلامت دانشگاه پیام نور(2021)
9511425002*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پروین رفیعی نیا, محمودرضا آل بویه
ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخلاقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا
اندازه گیری تربیتی(2019)
9211426002, ^علی محمد رضائی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
تشخیص آسیب های سطحی شخصیت از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدت
(2012)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^ایمان اله بیگدلی
اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتلا به سرطان
روان‌شناسی فرهنگی(2021)
9328441009, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دیسترس ناشی از بیماری در افراد مبتلاء به دیابت نوع دوم
سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت(2021)
فرزانه آب روشن, ^شاهرخ مکوند حسینی*, نعمت اله ستوده اصل, ^پرویز صباحی
اثربخشی طرحواره درمانی بر کیفیت زندگی دختران نوجوان دارای اختلال شخصیت مرزی
فصلنامه خانواده درمانی کاربردی(2021)
مینا زمانی, نعمت ستوده اصل*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر کارکردهای اجرایی و شدت علایم افراد دارای اختلال افسردگی اساسی
کومش(2022)
9612528001, ^سید موسی طباطبائی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای خودمراقبتی (رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪﺧﻮن، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺖ داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران) در زنان مبتلاء به دیابت نوع دوم
فصلنامه خانواده درمانی کاربردی(2022)
فرزانه آب روشن, ^شاهرخ مکوند حسینی*, نعمت ستوده اصل, ^پرویز صباحی
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با فنون شناختی، تجربی و رفتاری بر نشانگان بالینی و کیفیت زندگی نوجوانان دارای نشانگان مرزی
سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت(2020)
مینا زمانی, نعمت ستوده اصل*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان بالینی نوجوانان دارای اختلال شخصیت مرزی
جامعه شناسی آموزش و پرورش(2020)
مینا زمانی, نعمت ستوده اصل*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر حافظه ی کاری و حل مسئله دانش آموزان متوسطه
فصلنامه روانشناسی شناختی(2022)
9711528009, ^سید موسی طباطبائی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
Impact of Object Relations Couple Therapy on Marital Intimacy of Divorce Applicant Couples With High-leveL Borderline Personality Organization: A Pilot Study Considering the Moderating Role of Executive Functions
Practice In Clinical Psychology(2022)
9411425002, ^شاهرخ مکوند حسینی*, پروانه محمدخانی, ^پرویز صباحی
رابطه میان سبک های دفاعی وکیفیت ارتباط زوجین در خانواده: نقش واسطه ای سبک های حل تعارض
فصلنامه خانواده پژوهی(2022)
9511428008, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی
اثربخشی روان درمانی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی در بهبود دلبستگی ناایمن و عشق وسواس گونه زنان
فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی(2022)
9528441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, مرتضی مدرس غروی, ^پرویز صباحی
A Working Model for Religious/Spiritual Intervention of Patients with Breast Cancer in Iran: From the Viewpoints of Experts
pastoral psychology(2023)
زینب قائم پناه, ناصر آقابابایی*, نیلوفر لوئکه, ^پروین رفیعی نیا, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, سوزان باچانان, لیلیان ولاسکو فولانگ
اثربخشی روان‌درمانگری تحلیلی هورنای بر ساختار شخصیت زنان متقاضی طلاق: یک پژوهش تک آزمودنی بر سه ریخت شخصیت هورنای
علوم روانشناختی(2023)
9622425001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پروین رفیعی نیا
اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط موضوعی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق با سازمان شخصیت مرزی خفیف: یک مطالعه آزمایشی با توجه به نقش تعدیل کننده‌ی کارکرد اجرایی
روان شناسی بالینی(2022)
9411425002, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, پروانه محمدخانی
Effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Anxiety Sensitivity in Patients with Multiple Sclerosis
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care(2023)
مهتاب دیزج خلیلی, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
اثر بخشی برنامه ترکیبی آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری ذهن‎آگاهانه بر استرس والدگری، رابطه والد–کودک و مشکلات برونی سازی شده ‎کودک
روان شناسی کاربردی(2023)
9711425004, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
Comparison of the Effectiveness of Gestalt Group Therapy and Psychodrama Therapy on the Perception of Social Interaction in Female Para-Medical Students with Social Anxiety Disorder
Women’s Health Bulletin(2023)
معصومه زارع, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
اثر بخشی برنامه ترکیبی آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس والدگری، رابطه والد–کودک و مشکلات برونی سازی شده کودک
مجله روانشناسی(2023)
9711425004, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
مقایسه اثر‎بخشی ترکیب آموزش مدیریت والدین با فرزندپروری ذهن ‎آگاهانه و پذیرش و تعهد بر استرس والدگری و مشکلات برونی سازی شده کودک
روانشناسی خانواده(2023)
9711425004, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
گروه درمانی رابطه والد- کودک بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
روان شناسی بالینی(2012)
8811428002*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پروین رفیعی نیا
پیش‌بینی اختلال اضطراب فراگیر بر اساس سبک‌های دلبستگی با واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نوجوانان
دست آوردهای روانشناختی(2023)
9611428001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^سید موسی طباطبائی
The Impact of Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy on Emotional Processing in Women with Multiple Sclerosis
Advances in Nursing and Midwifery(2023)
مهتاب دیزج خلیلی, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
کاربست نظریۀ روان‌تحلیلی هورنای بر سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق بر اساس الگوهای شخصیتی: یک پژوهش مورد منفرد
روان شناسی بالینی(2023)
9622425001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پروین رفیعی نیا
رابطه نخستین روان بنه های سازش نایافته با مفهوم خدا در دانشجویان
(2013)
^محمود نجفی, ^شاهرخ مکوند حسینی, رضا پورحسین
اثرات ورزش منظم شنا بر شدت علایم قطع مورفین ناشی از نالوکسون در موشهای بزرگ سفید آزمایشگاهی
(2013)
دکتر حسین میلادی گرجی, ^شاهرخ مکوند حسینی
بررسی تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی کودکان دبستانی با استفاده از نرم افزار مشاهده گر
(2013)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^فرحناز کیان ارثی
تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی
(2013)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^فرحناز کیان ارثی
الگوی تغییر فعالیت قشری مغز تحت القای عاطفه مثبت و منفی با توجه به برونگرایی و نورزگرایی
(2013)
^شاهرخ مکوند حسینی, مینا دکانی, سمیه ضمیری نژاد
تأثیر درمان گروهی پذیرش و تعهد بر خودمدیریتی دیابت نوع2
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی
اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی, منا عزالدین
The Effectiveness of Group Metacognition Treatment on Metacognition Beliefs of Women with Breast Cancer
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی, علی قنبری مطلق, شهرزاد هویدا
Effects of Neurofeedback on Cognitive Function with Emphasis on Memory
(2014)
^ایمان اله بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
Animal Model of PTSD: behavioral changes following underwater trauma, situational reminders and diazepam treatment
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, فریبا صدیقی, محمدحسن یوسفی
Swimming reducesthe severity of physical and psychological dependence and voluntary morphine consumption in morphine dependent rats
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY(2014)
دکتر حسین میلادی گرجی, ^شاهرخ مکوند حسینی
اثر استرس بر علایم قطع مورفیت در موشهای بزرگ سفید آزمایشگاهی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, دکتر حسین میلادی گرجی
Personality-cognitive Correlates of Social Phobia: Mediator Role of Intolerance of Uncertainty
Practice In Clinical Psychology(2014)
^ایمان اله بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
رابطة مناسبات سالم زوجین از دیدگاه اسلام با رابطه با خدا در دانشجویان متأهل
(2014)
^محمود نجفی, ^شاهرخ مکوند حسینی
مقایسه بازشناسی عواطف چهره ای در خرده ریخت های اسکیزوفرنی و ارتباط آن با علایم مثبت و منفی
(2014)
^ایمان اله بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر پیروی از درمان بیماران همودیالیزی بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 1392
(2015)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^فرحناز کیان ارثی, علی مومنی
اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر سلامت روان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه تحت درمان دارویی
(2015)
^شاهرخ مکوند حسینی, مرتضی کثیری, ^محمود نجفی, مرجان شاهی
Efficacy of transactional analysis (TA) group therapy in marital adjustment
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, بهرامعلی قنبری
اثر استرس بر علایم قطع مورفین در موشهای صحرایی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان(2015)
^شاهرخ مکوند حسینی, دکتر حسین میلادی گرجی
تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان
(2015)
^شاهرخ مکوند حسینی, جعفر طالبیان شریف, بهرامعلی قنبری
The relationship between life goals and personality traits with subjective well-being in adults
(2015)
^محمود نجفی, ^شاهرخ مکوند حسینی
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان
(2011)
^علی اکبر امین بیدختی, ^شاهرخ مکوند حسینی, 8811169001
بررسی مقایسه ای مثلث شناختی و کیفیت زندگی در بین سه گروه مجرد ، متاهل و متقاضی طلاق
نخستین همایش ملی الگوی خانواده سالم با محوریت پیشگیری از طلاق(2016-10-19)
فرشته سادات میر اسدی, ^شاهرخ مکوند حسینی*
اثربخشی ریتالین برکارکرد اجرایی کودکان با اختلال بیش فعالی /کمبود توجه در آزمون های
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت اقتصاد و علوم انسانی(2016-02-27)
9228441006*, ^شاهرخ مکوند حسینی, رضوان عظیمی
اثر بخشی قصه درمانی بر مهارتهای اجتماعی و حل مسئله اجتماعی در کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران(2017-11-14)
8911420013, ^شاهرخ مکوند حسینی*
مقایسه مکانیسم های دفاعی ، ارزش های اخلاقی و خودشیفتگی در سه گروه سالم و وابسته به مخدر و وابسته به محرک
اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی(2020-12-16)
9612428006, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد مخدر صنعتی در حال ترک با علائم افسردگی
هشتمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران با تاکید بر ( روان شناسی تروما )(2021-11-17)
فهیمه یعقوبی خانقاهی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^سید موسی طباطبائی
آسیب شناسی ارتباطی جوانان در فضا های مجازی
نخستین همایش ملی فضاهای مجازی آسیب ها و پیامدها(2009-03-07)
^شاهرخ مکوند حسینی
Cognitive Behavior Therapy and Severe Anorexia Nervosa :A Case Study
5th International Conference of World Council Psychotherapy(2010-01-05)
^ایمان اله بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
Treatment of Specific Phobia Using Systematic Desensitization and Reciprocal Inhibition : A Case Report
5th International Conference of World Council Psychotherapy(2010-01-05)
^ایمان اله بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
animal model ofPTSD: behavioral changes following underwater trauma,situational reminders and diazepam treatment
27 th International congress of applied psychology(2010-07-11)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^ایمان اله بیگدلی, ^محمدحسن یوسفی
سبک های هویت و اختلال شخصیت در دانشجویان
پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان(2010-05-12)
^شاهرخ مکوند حسینی
cesarean labor cognitive related variables in private and public hospitals
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی(2011-05-10)
سمانه قوشچیان, محسن دهقانی, ^شاهرخ مکوند حسینی
تاثیر موسیقی درمانی در کودکان با اختلال کمبود توجه و تمرکز (ADD)توام با اختلال اضطراب و کودکان با اختلال اضطراب
سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران(2012-02-22)
^شاهرخ مکوند حسینی, هوشنگ میرزایی, سیامک صانعی
اثربخشی رابطه درمانی والد- کودک بر پرخاشگری آشکار و رابطه ای
چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان(2011-10-11)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^پروین رفیعی نیا
short term dynamic psychotherapy for higher-level personality pathology and midly dependent personality disordered patients:a clinical report
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی(2011-05-10)
^شاهرخ مکوند حسینی, مجید سینایی نژاد
اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر پیروی از درمان در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
نهمین کنگره بین المللی ام اس ایران(2012-11-01)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^اسحق رحیمیان بوگر, عذرا احمدی
مراقبه و شادكامي: نقش واسطه اي ذهن آگاهي و شفقت به خود در رابطه بين مراقبه و شادكامي
انگامه مهدي(تاریخ دفاع: 1401/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني كيفيت زندگي بر اساس مهارت هاي ذهن آگاهي،شادكامي و نظم جويي شناختي هيجاني
ذبيحي فيض ابادي زهرا(تاریخ دفاع: 1401/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تكانشگري،مسئوليت پذيري و الگوهاي دلبستگي در زنان آسيب ديده از خيانت و زنان عادي
غضنفري بهناز(تاریخ دفاع: 1401/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سطح اضطراب و پرخاشگري كودكان بر اساس سازمان شخصيت مادران
اكبرپور نرگس(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير باينورال بيت هاي تتا و بتا بر كيفيت خواب و عملكرد حافظه ي كاري افراد با اختلال بي خوابي
محمدزاده كلاتي مسعود(تاریخ دفاع: 1400/08/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ي مقايسه اي بهزيستي روانشناختي و آسيب پذيري رواني اجتماعي برونگرايان و درونگرايان يكسال پس از پاندمي كرونا
مسلمي مائده(تاریخ دفاع: 1400/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي برنامه تركيبي آموزش مديريت والدين وآموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد با اثر بخشي برنامه تركيبي آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروري ذهن‎آگاهانه بر استرس والدگري، رابطه والد–كودك و مشكلات بروني سازي شده كودك
كوثري فرزانه(تاریخ دفاع: 1402/04/11) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي برنامه تركيبي آموزش مديريت والدين وآموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد با اثر بخشي برنامه تركيبي آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروري ذهن‎آگاهانه بر استرس والدگري، رابطه والد–كودك و مشكلات بروني سازي شده كودك
كوثري فرزانه(تاریخ دفاع: 1402/04/11) ، مقطع : دكتري
رابطه ي نوع، دوز و مدت زمان مصرف داروهاي ضد روانپريشي با عملكردهاي اجرايي و سازگاري اجتماعي بيماران اسكيزوفرنياي مزمن
رضايي پريسا(تاریخ دفاع: 1400/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان روان¬تحليلي كارن هورناي بر سازمان شخصيت و سازگاري زناشويي مادران متقاضي طلاق بر اساس تيپ¬هاي شخصيتي كارن هورناي: يك پژوهش موردي
جعفرپور سهيلا(تاریخ دفاع: 1401/11/09) ، مقطع : دكتري
اثر بخشي توانبخشي شناختي رايانه‌اي حافظه كاري و توجه انتخابي بر انعطاف‌پذيري شناختي و حل مسئله دانش‌آموزان متوسطه
ميرزائي وحيد(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني علائم اختلال استرس پس از سانحه براساس حس انسجام،تحريفات شناختي و تجربه رويدادهاي استرس زاي زندگي
فاكهي خراساني پريان(تاریخ دفاع: 1400/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روابط ساده و چندگانه ادراك و پذيرش بيماري با پريشاني روانشناختي در مبتلايان به سرطان سينه
يوسفي اودرجي ازاده(تاریخ دفاع: 1400/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير توانبخشي شناختي رايانه¬اي توجه و حافظه بر كاركردهاي اجرايي علايم باليني افراد داراي اختلال افسردگي اساسي
اژدري مائده(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي روان درماني تحليلي مبتني بر دلبستگي بر دلبستگي ناايمن، عشق وسواس گونه و احساس گناه در زنان با سبك عشق وسواس گونه
هنري بهاره(تاریخ دفاع: 1401/07/18) ، مقطع : دكتري
اثربخشي درمان شناختي رفتاري مثبت¬نگر بر حل تعارض، سبك¬هاي دفاعي و استحكام من در زوجين
نداف خيرآبادي عصمت(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش پيش¬بيني كنندگي افت روحيه و سرمايه هاي روانشناختي در علايم جسماني، اضطراب بيماري و علايم بيخوابي در سالمندان مقيم خانه سالمندان
بيگي حميد(تاریخ دفاع: 1400/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش واسطه اي راهبردهاي مقابله اي در رابطه بين سرسختي روانشناختي و تاب آوري با كيفيت زندگي در آتش نشانان
حيدريان ناهيد(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين مدل علي اهمال كاري بر اساس سه گانه تاريك و خودتنظيمي با ميانجي گري نگرش مذهبي در دانشجويان
هاشم آبادي مهناز(تاریخ دفاع: 1399/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازشناسي اضطراب از دادگان راه رفتن ثبت شده توسط حسگر كينكت
شوريابي ميلاد(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر بيوفيديك تغييرپذيري نرخ قلب بر سطح اضطراب، افسردگي، استرس و عملكرد استروپ در دانشجويان
فتحي نسترن(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه اهمال كاري و خودكنترلي با تيپ هاي شبانه روزي (صبحگاهي-شامگاهي)
طلوع جوينده حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كيفيت زندگي، شفقت ورزي، هويت اجتماعي و چشم انداز زمان در افراد تك زيست و غيرتك زيست
دليري سيد حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي رواندرماني وجودي – انسانگرا بر سازمان شخصيت و اضطراب و حساسيت بين فردي زندانيان
تسليم اسا مرتضي(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اختلالات و رگه هاي شخصيت بين افراد با افكار و اقدام به خودكشي
شفيع زاده محمود(تاریخ دفاع: 1399/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ديسترس رواني بر اساس سبك هاي دلبستگي، تصوير تن و تاب آوري در مبتلايان به سرطان پستان
خليلي پرنيان(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيك بر خودپنداره، حساسيت به طرد مبتني بر ظاهر و تصوير بدني مختل در مبتلايان به اختلال بدشكلي بدن
خان ارموئي مهسا(تاریخ دفاع: 1399/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني اختلال اضطراب فراگير بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه و انسجام شخصيت خود در نوجوانان
ابراهيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/10/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي درمان پذيرش و تعهد و درمان شناختي- رفتاري مثبت نگر در كاهش نشانه هاي استرس، اضطراب و افسردگي و افزايش خودكارآمدي و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به درد مزمن
كياني سياوش(تاریخ دفاع: 1399/12/12) ، مقطع : دكتري
مقايسه ساختار شخصيت در سه گروه وابسته به محرك، وابسته به اپيوم و سالم
كرمي مستوره(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك هاي دلبستگي و كيفيت روابط موضوعي در شيوه هاي فرزندپروري مادران
مجرد بهره طيبه(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ساختار شخصيت در بين دختران نوجوان ايراني و افغانستاني
ماروسي مهتاب(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخش زوج درماني با رويكرد روابط موضوعي بر عوامل سازمان‌بندي شخصيت، صميميت و رضايت زناشويي زوجين متقاضي طلاق داراي آسيب هاي سطحي شخصيت با توجه به عملكردهاي اجرايي
صفوي ساحره(تاریخ دفاع: 1401/07/19) ، مقطع : دكتري
تدوين و ارزيابي اثربخشي بسته مداخله معنوي بر بهزيستي روانشناختي و مقابله معنوي زنان مبتلا به سرطان پستان
قائم پناه زينب(تاریخ دفاع: 1399/12/19) ، مقطع : دكتري
اثربخشي روان درماني كوتاه مدت روابط موضوعي (ORBT)بر سازمان شخصيت و علايم باليني بيماران مبتلا به افسردگي پس از زايمان
عزتي عادله(تاریخ دفاع: 1400/10/13) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير روابط ابژه و سطح مكانيسم هاي دفاعي با كيفيت روابط زوجين در زنان جوان متاهل و با ميانجي گري سبك هاي حل تعارض زناشويي
هاشمي تنگستاني سيده ماريه(تاریخ دفاع: 1397/09/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر اضطراب مرگ ، بهزيستي ذهني و اميدواري در جانبازان
سليماني تكتم(تاریخ دفاع: 1398/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر آشفتگي روانشناختي و كيفيت زندگي در مردان سالمند مقيم مراكز نگهداري
رفيعي محسن(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تنظيم هيجاني با انسجام رواني با توجه به نقش ميانجي خودكارآمدي در بين بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 و نوع 2
جباري قادي نرجس(تاریخ دفاع: 1397/08/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-اثربخشي درمان موازي پذيرش و تعهد (ACT) بر كيفيت زندگي، علايم افسردگي، اضطراب، استرس، ميزان حملات تشنجي و سطح سرمي پروتئين BCL2 در بيماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان
وحيدي مطلق ليدا(تاریخ دفاع: 1399/07/19) ، مقطع : دكتري
-مقايسه اثربخشي كاربست تئوري كارن هورناي بر الگوهاي ارتباطي، سبك هاي حل تعارض و رضايت زناشويي زنان داراي گرايش هاي روان رنجور با رويكرد شناخت درماني
فيض آبادي زهره(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : دكتري
اثربخشي رواندرماني يكپارچه فراشخصيتي بارلو بر علايم اختلال اضطراب اجتماعي و عملكرد اجتماعي با توجه به عوامل فراتشخيصي و صفات شخصيت
علوي سيده معصومه(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي و بهزيستي روان شناختي در بيماران معتاد مواد صنعتي در حال ترك با علائم افسردگي
يعقوبي خانقاهي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري هيجان مدار بر بدتنظيمي هيجاني و پرخاشگري در كودكان نافرماني مقابله اي
كسائيان ريحانه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش هاي مبتني بر حضور ذهن بر توجه، برنامه ريزي و پردازش هيجاني ورزشكاران
شاه حسيني ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مدل پيش بيني بهزيستي معنوي مبتني بر عوامل بافتاري، عوامل فردي و نيازهاي معنوي در بيماران ديابتي، قلبي- عروقي و سرطان
اهنگركاني محمد(تاریخ دفاع: 1399/07/29) ، مقطع : دكتري
طراحي و ارزيابي محيط مواجهه درماني مبتني بر واقعيت مجازي و اثربخشي آن بر علايم فيزيولوژيك، شناختي – رفتاري افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي
ناظمي هدي(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
تاثير تحريك الكتريكي فراجمجمه‌اي ناحيه پيش‌پيشاني قشر مغز بر توجه و حافظه كاري
موحدي مينا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي آموزش مهارت تنظيم هيجان مبتني بر مدل گراس و مدل لينهان برراهبردهاي تنظيم هيجان ، سيلاب هيجاني و افكار خودكشي در نوجوانان داراي نشانكگان باليني شخصيت مرزي
حسيني امام سيده سامرا(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي مداخله نوروفيدبك و واقعيت درماني در كاهش اضطراب ، افسردگي و افزايش كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان
الهي نژاد ساناز(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
مقايسه ظرفيت بازنمايي ديداري در مجموعه‌هاي مجزا و چندگانه همراه با ارائه موازي محرك‌ها
زعيم نيا نرجس(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مداخله آموزش مبتني بر هوش اخلاقي بوربا و روش 5E بر مولفه هاي هوش اخلاقي كودكان سنين 4 الي 5 سال
اميني مقدم ياسمين(تاریخ دفاع: 1399/05/05) ، مقطع : دكتري
مقايسه مقاومت بيماران مبتلا به اختلال شخصيت نوع A در درمان روان پويشي كوتاه مدت و درمان شناختي رفتاري باتوجه به اختلالات همبودو جنسيت بيمار
عسلي زهره(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر غني سازي رابطه و افزايش تمايزيافتگي خود در زنان سردمزاج
رشتي الهه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي گروه درماني معنامحور (MCGP) بر تحمل پريشاني و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به سرطان پستان
استيري نسترن(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي معنادرماني گروهي و گروه درماني مبتني بر تعهد و پذيرش بر كاهش اضطراب ، افسردگي و استرس زنان مبتلا به بيماري اسكلروزيس نوع عودكننده ـ فروكش كننده شهركرمانشاه
عظيمي عظيم(تاریخ دفاع: 1397/10/16) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي روان درماني مثبت نگر و درمان شناختي رفتاري بر سرمايه هاي روانشناختي مثبت ، بهزيستي و افسردگي نوجوانان افسرده
نصيري تاكامي سيد غلامرضا(تاریخ دفاع: 1399/02/22) ، مقطع : دكتري
اثربخشي قصه درماني بر حل مساله و سازگاري اجتماعي در كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست مقطع ابتدايي
زماني شهربانو(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي درمان هاي فراشناختي و شناختي رفتاري بر اضطراب افسردگي و استرس افراد دچار اعتياد به گوشي هاي هوشمند
شعلايي هما(تاریخ دفاع: 1396/06/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي گروه درماني تسهيل كننده رشد بر رشد پس از سانحه و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان
شجاعي شبنم(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تغيير پذيري انتقال باتوجه به جنسيت درمانگر و بيمار در درمان روان پويشي بيماران مبتلا به اختلال شخصيت خوشه C
اسماعيلي مريم(تاریخ دفاع: 1395/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالكتيك همراه با آموزش و رفتار درماني ديالكتيك بدون آموزش مادران ، بر بهبود نشانگان اختلال شخصيت مرزي نوجوانان و سلامت رواني مادران آنان
آذرفر فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
الگوريتم شناختي و نوروسايكولوژيك اختلال نقص توجه ـ بيش فعالي با تاكيد بر نظريه سلسله مراتب شناختي مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي
صفري هادي(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي روان درماني مثبت نگر و درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر ابعاد درد و بهزيستي ذهني افراد مبتلا به ميگرن
بهراد مژگان(تاریخ دفاع: 1397/08/29) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي درمان بازتواني عصب ـ روان شناختي و تحريك مكرر مغناطيسي فراجمجمه اي بر كاركردهاي شناختي و علايم اختلال دوقطبي
اسبقي الهام(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
اثربخشي روان درماني پويشي مبتني بر روابط موضوعي بر جنبه هاي ساختاري و نشانه شناختي بيماران مبتلا به اختلال شخصيت وابسته
رشن شهرزاد(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : دكتري
بررسي اثربخشي درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و تنظيم هيجاني زنان مبتلا به سرطان پستان
سلطاني نژاد منصور(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل روانشناختي رويا در افسانه هاي عاميانه ايراني
ايماني خوشخو ندا(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : دكتري
مداخله شناختي بر اساس مدل پردازش دوگانه، در كاهش مصرف سيگار مبتلايان به مصرف تنباكو
منتظري محمدصادق(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير آموزش رواني_فردي و آموزش رواني خانوادهدر پيشگيري از عود حملات بيماران دوقطبي نوع يك تحت درمان دارويي
قوشچيان چوبمسجدي سمانه(تاریخ دفاع: 1397/09/10) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش مديريت هدف بر توجه پايدر، حافظه آينده نگر، و بازداري پاسخ مصرف كنندگان مزمن مت آمفتامين در اوايل دوره پرهيز
رضائي مريم(تاریخ دفاع: 1396/07/26) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل نظام ارتقا و انتصاب مديران در سازمان آموزش و پرورش
عليجاني رسول(تاریخ دفاع: 1399/12/26) ، مقطع : دكتري
رابطه سيستم هاي مغزي ـ‌ رفتاري با اضطراب با نقش واسطه اي عاطفه مثبت و منفي
خالقي رضا(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر تنظيم هيجان و بهزيستي رواني افراد مبتلا به اضطراب اجتماعي
حسيني خلخال آيلين(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين رابطه مولفه هاي فراشناخت و شاخص هاي تنظيم هيجان
بيات سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه تنظيم هيجاني و سبك هاي مقابله اي با پيش بيني گرايش به مواد
قريب مهرآبادي عبدالغفار(تاریخ دفاع: 1395/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه راهبردهاي شناختي هيجاني و ابعاد كمال گرايي با رضايت زناشويي
فريدوني فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تنظيم هيجاني با افسردگي و اضطراب : نقش واسطه اي ذهن آگاهي
بادان فيروز علي(تاریخ دفاع: 1395/08/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش فلورتايم بر نشانه هاي رفتاري و كاركردهاي هيجاني كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم
اباذري مرتضي(تاریخ دفاع: 1395/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تحريك الكتريكي مستقيم از روي جمجمه بر افسردگي ، اضطراب و استرس در افراد مبتلا به اختلال بي خوابي اوليه
خواجه افضلي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1395/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير رفتار درماني ديالكتيكي گروهي بر كاهش نشانگان اضطراب افراد با مصرف مواد اپيوئيدي بعد از سم زدايي
بهرامي امير(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انواع انتقال باتوجه به جنسيت روان درمان گر و بيمار
ذبيح زاده ساناز(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ويژگي هاي شخصيتي زوجين با همسرآزاري در زناني كه اقدام به خودكشي كرده اند
اميريان سارا(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هنردرماني گروهي در تغيير شاخص هاي نقاشي و تعاملات اجتماعي كودكان با والدين سرطاني با استفاده از نرم افزار مشاهده گر
دارابي منش فريبا(تاریخ دفاع: 1394/09/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده‌سازي محيط مبتني بر واقعيت مجازي جهت درمان علايم اوتيسم
كاظمي آرزو(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه يك واسط مغز ـ كامپيوتر براي تايپ كردن متون فارسي بر اساس حالت پايدار پتانسيل برانگيخته بينايي
آهنين جان فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روشهاي رفتاري درمان اختلال بي خوابي اوليه و ثانويه در دانشجويان
شفاعت نجمه(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي مدل مراجعه ماهر در درمان افسردگي با بررسي نقش عوامل شخصيت
يادگير مطلق شادي(تاریخ دفاع: 1394/10/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير همراهي دو شيوه درماني آموزش خود هيپنوتيزم و دارو درماني بر نشانه هاي اختلال اضطراب فراگير و كيفيت زندگي بيماران
مغني زاده زهرا(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هوش هيجاني ، پنج عامل شخصيت و مديريت زمان در پيش بيني خلاقيت
فولادوند منصوري سكينه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و اعتباريابي مقياس رشد شخصي و رابطه آن با انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي
اكبري بلوط بنگان افضل(تاریخ دفاع: 1393/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ويژگي هاي شخصيتي (صبحگاهي و شبانگاهي) با خلق مثبت و منفي
عزيزي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و هنجاريابي مصاحبه نيمه ساختاريافته اختلالات سطحي شخصيت Stipo
كسائيان علي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي گروه درماني شناختي ـ رفتاري بر درد رواني بيماران دياليزي
يونسيان راحله(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه انواع بي اشتهايي رواني و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان دختر
مشاوري نجف آبادي الهام(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استعداد احساسي آسيب در مبتلايان به بيماري قلبي ـ عروقي : نقش پيش بيني صفات شخصيتي
فرزين فرد الناز(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي مصاحبه انگيزشي بر پيروي از درمان و ارتقاي كيفيت زندگي بيماران دياليزي
علي دوست قهفرخي فرشته(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي واقعيت درماني برفوبياي اجتماعي دانشجويان
رجب زاده فرزانه(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
محبي انابت علي(تاریخ دفاع: 1392/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رحماني سهيلا(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
صديقي سعيده(تاریخ دفاع: 1392/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
فدائي عاطفه(تاریخ دفاع: 1392/03/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
آزادي محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1392/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خليلي پونا(تاریخ دفاع: 1392/09/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عبداله پور افسانه(تاریخ دفاع: 1392/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه، مناسب سالم و رابطه با خدا در دانشجويان متاهل
محمودي فاطمه(تاریخ دفاع: 1391/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سخت رويي با فرسودگي شغلي در ميان مديران و معلمان
يوسفي نژاد مرصع(تاریخ دفاع: 1391/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
زهره اي هاجر(تاریخ دفاع: 1389/05/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان فيوفيدبك بر علائم اضطراب دانشجويان با در نظر گرفتن ابعاد شخصيتي تست نئو
غلامي تحسيني زهرا(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شن بازي درماني بر كاهش اضطراب كودكان
سيدي اندي سيده معصومه(تاریخ دفاع: 1391/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخسي آموزش مهارت هاي زندگي به روش قضيه درماني بر كم رويي در كودكان دبستاني پايه 4 دبستان تزكيه تهران
گودرزي بيدكربه نسرين(تاریخ دفاع: 1391/08/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تغيير فعاليت قطعات مغزي در اثر القايي عاطفي مثبت و منفي و رابطه آن با ابعاد شخصيتي در افراد افسرده و غير افسرده
حيدريه سيده مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي رفتار درماني ويالكتيكي بر اختلال اضطراب اجتماعي
عليجان زاده محمد(تاریخ دفاع: 1391/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي علايم وسواسي -اجباري در بيماران اسكيزوفرني
نصراللهي ندا(تاریخ دفاع: 1389/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با تعهد سازماني دبيران دبيرستان
كارگر حامد(تاریخ دفاع: 1390/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه مهارت هاي ارتباطي مديران با سلامت سازماني مدارس راهنمايي و متوسطه شهر سبزوار
عامري افسانه(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص و درمان اختلالات سطحي شخصيت از طريق روان درماني پويشي كوتاه مدت
واحدي انديشه(تاریخ دفاع: 1389/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين خودكارآمدي هيجاني و موفقيت تحصيلي در دانشجويان
فربد ناهيد(تاریخ دفاع: 1389/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي رابطه درماني والد - كودك بر پرخاشگري آشكار و رابطه اي و كيفيت رابطه والد- فرزندي در كودكان پرخاشگر
رجب پور مجتبي(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش اجتماعي و عوامل شخصيتي با استرس سازماني و حل مساله اجتماعي
شاه صاحب سيدمحمدجواد(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش وازوپرسين در اختلال حافظه فضايي ناشي از.ptsd در موشهاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي
مهرابادي سعيد(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر استرس حاد و مزمن بر علائم قطع مورفين در موش هاي سفيد آزمايشگاهي
صفري هادي(تاریخ دفاع: 1390/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي مصاحبه انگيزشي بر پيروي از درمان و برنامه ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ام اس
پوريوسف كلجاهي مقصود(تاریخ دفاع: 1391/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي باورهاي فراشناختي و سبك دفاعي در بيماران وسواسي
رباطي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير موسيقي درماني در كودكان با اختلال اضطراب و كودكان دچار اختلال كمبود توجه
ثقفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد در تشخيص اختلالات شخصيت زنان ويژه
اسكندري سولماز(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازشناسي جلوهاي عاطفي چهره در بيماران اسكيزوفرن
درخشان نژاد مريم(تاریخ دفاع: 1389/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكرد روان شناختي يونگ درباره دين
حسيني دانشور زينت السادات(تاریخ دفاع: 1390/09/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي كارافريني در ميان دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان گرمسار
قاسمي طاهره(تاریخ دفاع: 1389/08/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان اموزش و ژرورش شهرستان سمنان
احساني زهرا(تاریخ دفاع: 1389/08/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بطحايي جوارشك سيده مريم(تاریخ دفاع: 1389/07/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی به روش قصه گویی بر میزان کمرویی دانش آموزان
مطالعات روان شناسی بالینی(2015)
8911427004, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی, 9111429003
مقایسه مکانیسم های دفاعی ، ارزش های اخلاقی و خودشیفتگی در سه گروه سالم و وابسته به مخدر و وابسته به محرک
(0)
9612428006, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر کارکردهای اجرایی و شدت علایم افراد دارای اختلال افسردگی اساسی
کومش(2022)
9612528001, ^سید موسی طباطبائی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی (مبتنی بر آموزش مهارت ها) بر پرخاشگری نوجوانان
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^فرحناز کیان ارثی
هندبوک رواندرمانی پویشی برای اختلالات سطحی شخصیت
هندبوک رواندرمانی پویشی برای اختلالات سطحی شخصیت
رواندرمانی سایکودانیامیکی مدرن (مداخلات ارتباطی)
رواندرمانی سایکودانیامیکی مدرن (مداخلات ارتباطی)
روانشناسی کودکان استثنایی
روانشناسی کودکان استثنایی
آزمونهای روانشناسی روانشاختی ( با استفاده از نرم‌افزار CogLab)
آزمونهای روانشناسی روانشاختی ( با استفاده از نرم‌افزار CogLab)
آزمونهای روانشناسی شناختی
آزمونهای روانشناسی شناختی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رشد پیشرفته   (680 بار دانلود)
رشته : روانشناسی بالینی , گرایش : بالینی
روانشناسی آزمایشگاهی( طرحها و پژوهشهای آزمایشگاهی)   (624 بار دانلود)
رشته : روان شناسی , گرایش : ندارد
کاربرد روشهای رواندرمانی   (478 بار دانلود)
رشته : روانشناسی بالینی , گرایش : بالینی
نظریه های مشاوره و رواندرمانی   (468 بار دانلود)
رشته : روان شناسی , گرایش : ندارد
فنون مشاروه و رواندرمانی   (567 بار دانلود)
در این درس دانشجویان با مفاهیم مهم ومقدماتی رواندرمانی و مشاوره فردی آشنا می شوند.

رشته : روانشناسی , گرایش : ندارد
نظریه های رواندرمانی   (660 بار دانلود)
دانشجو در این درس با مبانی نظری رویکردهای مختلف رواندرمانی آشنایی حاصل می کند. با توجه به دروس مجزای تغییر و اصلاح رفتار، گروه درمانی، خانواده درمانی و ... تمرکز بیشتر بر رویکرد روان تحلیلگری و انسان نگر-وجودی است.

رشته : روانشناسی بالینی , گرایش : بالینی
روانشناسی تجربی   (602 بار دانلود)
آشنایی عملی با روانشنای تجربی و ابزارها و تستهای مرتبط

رشته : روانشناسی عمومی , گرایش : عمومی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدی شهر
shmakvand@semnan.ac.ir
(+98)2331533878

فرم تماس