شاهرخ مکوند حسینی

درباره من

دکتر شاهرخ مکوند حسینی
image

دانشیار گروه آموزشی روانشناسی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکتر شاهرخ مکوند حسینی( دانشیار) پس از گذراندن دوره دکتری تخصصی روان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس بصورت تمام وقت در دانشگاه سمنان مشغول بکار شدم و تدریس دروس روانشناسی بالینی، نظریه های رواندرمانی، روانشاسی شخصیت، روانشناسی رشد، روانشناسی تجربی و زبان تخصصی را بعهده گرفتم. حیطه های پژوهشی پیشنهادی بنده در پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی  عبارت اند از: بررسی تاثیر شیوه های مختلف رواندرمانی:  روان تحلیل گری( روانکاوی)، روان پویشی( روابط موضوعی)، شناختی و فراشناختی، رفتار درمانی شناختیCBT , DBT ، درمانهای انسان نگر- وجودی( لوگوتراپی، واقعیت درمانی، گشتالت درمانی، درمانجو مدار)، درمان های پست مدرن ( داستان درمانی، راه حل مدار)، تحلیل ارتباطی TA و ... بررسی فرایندهای درمانی( مقاومت ، انتقال، انتقال متقابل، بینش، ت...

محقق گوگل

(1400/2/14)

استنادات

189

h-index

8

i10-index

6

مؤلفین همکار

12

اسکوپوس

(1400/2/19)

استنادات

28

مقالات

4

h-index

2

مؤلفین همکار

9

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
مقایسه اثربخشی روان تحلیل گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر سبک های حل تعارض زنان روان رنجور
دست آوردهای روانشناختی(2020)
9328441007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا
اثربخشی آموزش هوش مثبت بر عملکرد معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی(2020)
^شاهرخ مکوند حسینی*, 9218441007, ^علی اکبر امین بیدختی, ^پرویز صباحی, ^محمود نجفی
اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر تخیل و مشارکت در بازی کودکان مبتلا به اتیسم
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2020)
فروزان چیذری, نعمت ستوده اصل*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی
مطالعات روان شناختی(2020)
9311425005, ^پروین رفیعی نیا*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش ‌و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‌نگر بر خوکارآمدی درد بیماران مبتلا به درد مزمن
علوم روانشناختی(2020)
9511425002*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پروین رفیعی نیا, محمدرضا آل بویه
اثربخشی مدل ذهن‌آگاهی مبتنی بر ارتقای عملکرد ورزشی (MSPE) بر توجه، برنامه‌ریزی و عملکرد ورزشی جودوکاران نخبه
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت(2020)
9421427003, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^بهروز گل محمدی
مقایسه اثربخشی واقعیت‌درمانی و آموزش نوروفیدبک بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه
فصلنامه عصب روانشناسی(2020)
9228441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
Personal, Familial and Social Factors Associated with Academic Failure in University Students: A Case-Control Study in Iran
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research(2020)
بهناز بهنام, فاطمه پاک نظر*, مجید میرمحمدخانی, محمد اخباری, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
Biofeedback-Assisted Relaxation Therapy on Women with Breast Cancer after Mastectomy: Effects of EMG-HRV Biofeedback on Psychological Symptoms
nternational Journal of Behavioral Sciences(2020)
^شاهرخ مکوند حسینی*, هدی ناظمی, سیده سامرا حسینی
هم‌سنجی اثربخشی روان تحلیل‌گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر الگوهای ارتباطی زنان متأهل دچار روان آزردگی
فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده(2020)
9328441007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی مردان سالمند مقیم سراهای نگهداری
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2020)
9511428005, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
Spiritual Problems of Women with Breast Cancer in Iran: A Qualitative Study
Health, Spirituality and Medical Ethics(2020)
9328441009, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, نادره معماریان
ارتباط عوامل بافتاری و نیازهای معنوی با بهزیستی معنوی در بیماران قلبی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام(2020)
9311425001, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^شاهرخ مکوند حسینی
ارتباط عوامل بافتاری و نیازهای معنوی با بهزیستی معنوی در بیماران مبتلا به سرطان
مجله علوم پزشکی صدرا(2019)
9311425001, ^اسحق رحیمیان بوگر*, ^شاهرخ مکوند حسینی
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک کوتاه مدت گروهی بر کیفیت زندگی دختران نوجوان با علایم اختلال شخصیت مرزی
پژوهش در سلامت روانشناختی(2019)
9218441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
ارائه الگوی سهمبری ذینفعان در انتخاب مدیران مدارس خراسان رضوی بر مبنای استراتژی تئوری داده بنیاد
فصلنامه علمی مدیریت مدرسه(2019)
9222017003, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
بررسی تاثیردرگیری خانواده در اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) کوتاه مدت بر بهبود نوجوانان دختر دارای علایم اختلال شخصیت مرزی
فصلنامه خانواده پژوهی(2019)
9218441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
مقایسه عملکرد افراد با اختلال نقص توجه‌ بیش فعالی و افراد عادی در مؤلفه‌های فهم کلامی با استفاده از آزمون وکسلر: مطالعه‌ای در دانش-آموزان ابتدایی با توجه به عامل جنسیت
روان شناسی مدرسه(2019)
9211425007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^علی مالکی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی
مطالعات روان شناختی(2019)
9312425001, ^محمود نجفی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, مژگان صلواتی, ^علی محمد رضائی
مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه با کارآزمایی بالینی
بیماری های پستان ایران(2019)
9228441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت‌ بر هوش هیجانی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار
پژوهش نامه روانشناسی مثبت(2019)
^شاهرخ مکوند حسینی*, 9218441007, ^علی اکبر امین بیدختی, ^پرویز صباحی, ^محمود نجفی
اثربخشی مواجهه درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش علائم اجتناب و آشفتگی اجتماعی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
تحقیقات علوم رفتاری(2019)
9228441002, ^محمود نجفی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی مالکی, ^اسحق رحیمیان بوگر
تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک
روان شناسی بالینی(2019)
9111425005, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^محمود نجفی, ایمان اله بیگدلی
مقایسه نیمرخ دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار
مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(2018)
9311425005, ^پروین رفیعی نیا*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
مقایسه اثربخشی معنادرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب افسردگی اضطراب و استرس زنان مبتلا به اسکلروز چندگانه نوع عود کننده -فروکش کننده :یک مطالعه با کاربندی تصادفی کنترل شده
کومش(2018)
9228441006, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^محمود نجفی, ^پروین رفیعی نیا
مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن
مطالعات روان شناختی(2018)
9211425001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^محمود نجفی, ^علی محمد رضائی, ^اسحق رحیمیان بوگر
تأثیر روان درمانی پویشی بلندمدت کرنبرگ بر ساختار شخصیت بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته
روان شناسی بالینی(2018)
9211425003, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^علی محمد رضائی, سید موسی طباطبایی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل‌های Gross و Linehan بر راهبردهای تنظیم هیجان در نوجوانان دارای نشانگان بالینی اختلال شخصیت مرزی
تحقیقات علوم رفتاری(2018)
9312425001, ^محمود نجفی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, مژگان صلواتی, ^علی محمد رضائی
اثربخشی مداخله درمانی باز آموزی کارکرد های اجرایی بر وابستگی به سیگار
فصلنامه روانشناسی شناختی(2018)
9111425004, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ایمان اله بیگدلی, ^پرویز صباحی
اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری ‌ های شناختی ( CBM ) بر ترک سیگار
دست آوردهای روانشناختی(2018)
8511420020, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ایمان اله بیگدلی, ^پرویز صباحی
Biofeedback-Aided Relaxation Training Helps Emotional Disturbances in Undergraduate Students Before Examination
APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND BIOFEEDBACK(2017)
8911428005, ^شاهرخ مکوند حسینی*, فرحناز کیان ارثی, 9211425003, 9211425005
رابطه سیستم های مغزی رفتاری و عواطف با اضطراب اجتماعی در دانشجویان
فصلنامه عصب روانشناسی(2017)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^محمود نجفی, رضا خالقی*
مقایسه اثر بخشی درمان های تکمیلی آموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر علایم افسردگی و شیدایی بیماران دوقطبی نوع یک تحت درمان دارویی
مطالعات روانشناسی بالینی(2017)
9111425005, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^محمود نجفی, ایمان بیگدلی
اثر بخشی رواندرمانی گروهی شناختی رفتاری چند مؤلفه ای بر شدت بی خوابی و کیفیت خواب بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از عمل جراحی
پژوهش در سلامت روانشناختی(2017)
9211428014, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^علی محمد رضائی
بررسی تاثیر پرهیز از مصرف بر روی توجه پایدار، حافظه آینده نگر و بازداری پاسخ در سوء مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین
مطالعات ناتوانی(2017)
9111425002, ایمان بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
بررسی اثربخشی درمان تحریک مکرر مغناطیسی فرا جمجم های بر حافظه کاری و علائم اختلال دوقطبی
فصلنامه عصب روانشناسی(2017)
9211425006, ^پروین رفیعی نیا*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
اثر بخشی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه آینده نگر و بازداری پاسخ مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین در اوایل دوره پرهیز
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد(2017)
مریم رضایی*, ایمان اله بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی(2016)
9011428007*, ^شاهرخ مکوند حسینی, بهرام علی قنبری هاشم آبادی
The relationship between life goals and personality traits with subjective well-being in adults
(2015)
^محمود نجفی, ^شاهرخ مکوند حسینی
اثر استرس بر علایم قطع مورفین در موشهای صحرایی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان(2015)
^شاهرخ مکوند حسینی, دکتر حسین میلادی گرجی
اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر سلامت روان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه تحت درمان دارویی
(2015)
^شاهرخ مکوند حسینی, مرتضی کثیری, ^محمود نجفی, مرجان شاهی
تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان
(2015)
^شاهرخ مکوند حسینی, جعفر طالبیان شریف, بهرامعلی قنبری
اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر پیروی از درمان بیماران همودیالیزی بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 1392
(2015)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^فرحناز کیان ارثی, علی مومنی
Efficacy of transactional analysis (TA) group therapy in marital adjustment
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, بهرامعلی قنبری
Swimming reducesthe severity of physical and psychological dependence and voluntary morphine consumption in morphine dependent rats
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY(2014)
دکتر حسین میلادی گرجی, ^شاهرخ مکوند حسینی
اثر استرس بر علایم قطع مورفیت در موشهای بزرگ سفید آزمایشگاهی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, دکتر حسین میلادی گرجی
مقایسه بازشناسی عواطف چهره ای در خرده ریخت های اسکیزوفرنی و ارتباط آن با علایم مثبت و منفی
(2014)
^ایمان اله بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
رابطة مناسبات سالم زوجین از دیدگاه اسلام با رابطه با خدا در دانشجویان متأهل
(2014)
^محمود نجفی, ^شاهرخ مکوند حسینی
The Effectiveness of Group Metacognition Treatment on Metacognition Beliefs of Women with Breast Cancer
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی, علی قنبری مطلق, شهرزاد هویدا
Animal Model of PTSD: behavioral changes following underwater trauma, situational reminders and diazepam treatment
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, فریبا صدیقی, محمدحسن یوسفی
Effects of Neurofeedback on Cognitive Function with Emphasis on Memory
(2014)
^ایمان اله بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی, منا عزالدین
Personality-cognitive Correlates of Social Phobia: Mediator Role of Intolerance of Uncertainty
Practice In Clinical Psychology(2014)
^ایمان اله بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
تأثیر درمان گروهی پذیرش و تعهد بر خودمدیریتی دیابت نوع2
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی
الگوی تغییر فعالیت قشری مغز تحت القای عاطفه مثبت و منفی با توجه به برونگرایی و نورزگرایی
(2013)
^شاهرخ مکوند حسینی, مینا دکانی, سمیه ضمیری نژاد
رابطه نخستین روان بنه های سازش نایافته با مفهوم خدا در دانشجویان
(2013)
^محمود نجفی, ^شاهرخ مکوند حسینی, رضا پورحسین
اثرات ورزش منظم شنا بر شدت علایم قطع مورفین ناشی از نالوکسون در موشهای بزرگ سفید آزمایشگاهی
(2013)
دکتر حسین میلادی گرجی, ^شاهرخ مکوند حسینی
تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی
(2013)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^فرحناز کیان ارثی
بررسی تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی کودکان دبستانی با استفاده از نرم افزار مشاهده گر
(2013)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^فرحناز کیان ارثی
وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مقالات تالیفی مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در فاصله سال های 1381 تا 1389
(2012)
^رحمان معرفت, ^شاهرخ مکوند حسینی, امیر حسین عبدالمجید, صغری سلیمی
تشخیص آسیب های سطحی شخصیت از طریق روان درمانی پویشی کوتاه مدت
(2012)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^ایمان اله بیگدلی
the relationship between obsessions and compulsions and negative and positive symptoms in schizophrenia
Iranian journal of psychiatry(2012)
ندا نصرالهی, ^ایمان اله بیگدلی, محمدرضا محمدی, ^شاهرخ مکوند حسینی
گروه درمانی رابطه والد- کودک بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
روان شناسی بالینی(2012)
8811428002*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پروین رفیعی نیا
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان
(2011)
^علی اکبر امین بیدختی, ^شاهرخ مکوند حسینی, 8811169001
عوامل خطرساز شناختی درد در سزارین: مقایسه بیمارستان های خصوصی و دولتی
(2011)
سمانه قوشچیان چوبمسجدی, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^ایمان اله بیگدلی, بهناز بهنام
مقایسه مکانیسم های دفاعی ، ارزش های اخلاقی و خودشیفتگی در سه گروه سالم و وابسته به مخدر و وابسته به محرک
اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی(2020-12-16)
9612428006, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^سید موسی طباطبائی
اثر بخشی قصه درمانی بر مهارتهای اجتماعی و حل مسئله اجتماعی در کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران(2017-11-14)
8911420013, ^شاهرخ مکوند حسینی*
بررسی مقایسه ای مثلث شناختی و کیفیت زندگی در بین سه گروه مجرد ، متاهل و متقاضی طلاق
نخستین همایش ملی الگوی خانواده سالم با محوریت پیشگیری از طلاق(2016-10-19)
فرشته سادات میر اسدی, ^شاهرخ مکوند حسینی*
اثربخشی ریتالین برکارکرد اجرایی کودکان با اختلال بیش فعالی /کمبود توجه در آزمون های
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت اقتصاد و علوم انسانی(2016-02-27)
9228441006*, ^شاهرخ مکوند حسینی, رضوان عظیمی
اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر پیروی از درمان در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
نهمین کنگره بین المللی ام اس ایران(2012-11-01)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^اسحق رحیمیان بوگر, عذرا احمدی
تاثیر موسیقی درمانی در کودکان با اختلال کمبود توجه و تمرکز (ADD)توام با اختلال اضطراب و کودکان با اختلال اضطراب
سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران(2012-02-22)
^شاهرخ مکوند حسینی, هوشنگ میرزایی, سیامک صانعی
اثربخشی رابطه درمانی والد- کودک بر پرخاشگری آشکار و رابطه ای
چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان(2011-10-11)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^پروین رفیعی نیا
cesarean labor cognitive related variables in private and public hospitals
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی(2011-05-10)
سمانه قوشچیان, محسن دهقانی, ^شاهرخ مکوند حسینی
short term dynamic psychotherapy for higher-level personality pathology and midly dependent personality disordered patients:a clinical report
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی(2011-05-10)
^شاهرخ مکوند حسینی, مجید سینایی نژاد
animal model ofPTSD: behavioral changes following underwater trauma,situational reminders and diazepam treatment
27 th International congress of applied psychology(2010-07-11)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^ایمان اله بیگدلی, ^محمدحسن یوسفی
سبک های هویت و اختلال شخصیت در دانشجویان
پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان(2010-05-12)
^شاهرخ مکوند حسینی
Treatment of Specific Phobia Using Systematic Desensitization and Reciprocal Inhibition : A Case Report
5th International Conference of World Council Psychotherapy(2010-01-05)
^ایمان اله بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
Cognitive Behavior Therapy and Severe Anorexia Nervosa :A Case Study
5th International Conference of World Council Psychotherapy(2010-01-05)
^ایمان اله بیگدلی, ^شاهرخ مکوند حسینی
آسیب شناسی ارتباطی جوانان در فضا های مجازی
نخستین همایش ملی فضاهای مجازی آسیب ها و پیامدها(2009-03-07)
^شاهرخ مکوند حسینی
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان اموزش و ژرورش شهرستان سمنان
احساني زهرا(تاریخ دفاع: 1389/08/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي كارافريني در ميان دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان گرمسار
قاسمي طاهره(تاریخ دفاع: 1389/08/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكرد روان شناختي يونگ درباره دين
حسيني دانشور زينت السادات(تاریخ دفاع: 1390/09/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازشناسي جلوهاي عاطفي چهره در بيماران اسكيزوفرن
درخشان نژاد مريم(تاریخ دفاع: 1389/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد در تشخيص اختلالات شخصيت زنان ويژه
اسكندري سولماز(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير موسيقي درماني در كودكان با اختلال اضطراب و كودكان دچار اختلال كمبود توجه
ثقفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي باورهاي فراشناختي و سبك دفاعي در بيماران وسواسي
رباطي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي مصاحبه انگيزشي بر پيروي از درمان و برنامه ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ام اس
پوريوسف كلجاهي مقصود(تاریخ دفاع: 1391/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر استرس حاد و مزمن بر علائم قطع مورفين در موش هاي سفيد آزمايشگاهي
صفري هادي(تاریخ دفاع: 1390/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش وازوپرسين در اختلال حافظه فضايي ناشي از.ptsd در موشهاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي
مهرابادي سعيد(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش اجتماعي و عوامل شخصيتي با استرس سازماني و حل مساله اجتماعي
شاه صاحب سيدمحمدجواد(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي رابطه درماني والد - كودك بر پرخاشگري آشكار و رابطه اي و كيفيت رابطه والد- فرزندي در كودكان پرخاشگر
رجب پور مجتبي(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين خودكارآمدي هيجاني و موفقيت تحصيلي در دانشجويان
فربد ناهيد(تاریخ دفاع: 1389/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص و درمان اختلالات سطحي شخصيت از طريق روان درماني پويشي كوتاه مدت
واحدي انديشه(تاریخ دفاع: 1389/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه مهارت هاي ارتباطي مديران با سلامت سازماني مدارس راهنمايي و متوسطه شهر سبزوار
عامري افسانه(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با تعهد سازماني دبيران دبيرستان
كارگر حامد(تاریخ دفاع: 1390/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي علايم وسواسي -اجباري در بيماران اسكيزوفرني
نصراللهي ندا(تاریخ دفاع: 1389/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي رفتار درماني ويالكتيكي بر اختلال اضطراب اجتماعي
عليجان زاده محمد(تاریخ دفاع: 1391/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تغيير فعاليت قطعات مغزي در اثر القايي عاطفي مثبت و منفي و رابطه آن با ابعاد شخصيتي در افراد افسرده و غير افسرده
حيدريه سيده مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخسي آموزش مهارت هاي زندگي به روش قضيه درماني بر كم رويي در كودكان دبستاني پايه 4 دبستان تزكيه تهران
گودرزي بيدكربه نسرين(تاریخ دفاع: 1391/08/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شن بازي درماني بر كاهش اضطراب كودكان
سيدي اندي سيده معصومه(تاریخ دفاع: 1391/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان فيوفيدبك بر علائم اضطراب دانشجويان با در نظر گرفتن ابعاد شخصيتي تست نئو
غلامي تحسيني زهرا(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سخت رويي با فرسودگي شغلي در ميان مديران و معلمان
يوسفي نژاد مرصع(تاریخ دفاع: 1391/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه، مناسب سالم و رابطه با خدا در دانشجويان متاهل
محمودي فاطمه(تاریخ دفاع: 1391/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي واقعيت درماني برفوبياي اجتماعي دانشجويان
رجب زاده فرزانه(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي مصاحبه انگيزشي بر پيروي از درمان و ارتقاي كيفيت زندگي بيماران دياليزي
علي دوست قهفرخي فرشته(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استعداد احساسي آسيب در مبتلايان به بيماري قلبي ـ عروقي : نقش پيش بيني صفات شخصيتي
فرزين فرد الناز(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه انواع بي اشتهايي رواني و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان دختر
مشاوري نجف آبادي الهام(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي گروه درماني شناختي ـ رفتاري بر درد رواني بيماران دياليزي
يونسيان راحله(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و هنجاريابي مصاحبه نيمه ساختاريافته اختلالات سطحي شخصيت Stipo
كسائيان علي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ويژگي هاي شخصيتي (صبحگاهي و شبانگاهي) با خلق مثبت و منفي
عزيزي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و اعتباريابي مقياس رشد شخصي و رابطه آن با انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي
اكبري بلوط بنگان افضل(تاریخ دفاع: 1393/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هوش هيجاني ، پنج عامل شخصيت و مديريت زمان در پيش بيني خلاقيت
فولادوند منصوري سكينه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير همراهي دو شيوه درماني آموزش خود هيپنوتيزم و دارو درماني بر نشانه هاي اختلال اضطراب فراگير و كيفيت زندگي بيماران
مغني زاده زهرا(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي مدل مراجعه ماهر در درمان افسردگي با بررسي نقش عوامل شخصيت
يادگير مطلق شادي(تاریخ دفاع: 1394/10/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روشهاي رفتاري درمان اختلال بي خوابي اوليه و ثانويه در دانشجويان
شفاعت نجمه(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه يك واسط مغز ـ كامپيوتر براي تايپ كردن متون فارسي بر اساس حالت پايدار پتانسيل برانگيخته بينايي
آهنين جان فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده‌سازي محيط مبتني بر واقعيت مجازي جهت درمان علايم اوتيسم
كاظمي آرزو(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هنردرماني گروهي در تغيير شاخص هاي نقاشي و تعاملات اجتماعي كودكان با والدين سرطاني با استفاده از نرم افزار مشاهده گر
دارابي منش فريبا(تاریخ دفاع: 1394/09/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ويژگي هاي شخصيتي زوجين با همسرآزاري در زناني كه اقدام به خودكشي كرده اند
اميريان سارا(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انواع انتقال باتوجه به جنسيت روان درمان گر و بيمار
ذبيح زاده ساناز(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير رفتار درماني ديالكتيكي گروهي بر كاهش نشانگان اضطراب افراد با مصرف مواد اپيوئيدي بعد از سم زدايي
بهرامي امير(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تحريك الكتريكي مستقيم از روي جمجمه بر افسردگي ، اضطراب و استرس در افراد مبتلا به اختلال بي خوابي اوليه
خواجه افضلي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1395/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش فلورتايم بر نشانه هاي رفتاري و كاركردهاي هيجاني كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم
اباذري مرتضي(تاریخ دفاع: 1395/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تنظيم هيجاني با افسردگي و اضطراب : نقش واسطه اي ذهن آگاهي
بادان فيروز علي(تاریخ دفاع: 1395/08/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه راهبردهاي شناختي هيجاني و ابعاد كمال گرايي با رضايت زناشويي
فريدوني فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه تنظيم هيجاني و سبك هاي مقابله اي با پيش بيني گرايش به مواد
قريب مهرآبادي عبدالغفار(تاریخ دفاع: 1395/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين رابطه مولفه هاي فراشناخت و شاخص هاي تنظيم هيجان
بيات سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر تنظيم هيجان و بهزيستي رواني افراد مبتلا به اضطراب اجتماعي
حسيني خلخال آيلين(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سيستم هاي مغزي ـ‌ رفتاري با اضطراب با نقش واسطه اي عاطفه مثبت و منفي
خالقي رضا(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل نظام ارتقا و انتصاب مديران در سازمان آموزش و پرورش
عليجاني رسول(تاریخ دفاع: 1399/12/26) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش مديريت هدف بر توجه پايدر، حافظه آينده نگر، و بازداري پاسخ مصرف كنندگان مزمن مت آمفتامين در اوايل دوره پرهيز
رضائي مريم(تاریخ دفاع: 1396/07/26) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير آموزش رواني_فردي و آموزش رواني خانوادهدر پيشگيري از عود حملات بيماران دوقطبي نوع يك تحت درمان دارويي
قوشچيان چوبمسجدي سمانه(تاریخ دفاع: 1397/09/10) ، مقطع : دكتري
مداخله شناختي بر اساس مدل پردازش دوگانه، در كاهش مصرف سيگار مبتلايان به مصرف تنباكو
منتظري محمدصادق(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : دكتري
تحليل روانشناختي رويا در افسانه هاي عاميانه ايراني
ايماني خوشخو ندا(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : دكتري
بررسي اثربخشي درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و تنظيم هيجاني زنان مبتلا به سرطان پستان
سلطاني نژاد منصور(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي روان درماني پويشي مبتني بر روابط موضوعي بر جنبه هاي ساختاري و نشانه شناختي بيماران مبتلا به اختلال شخصيت وابسته
رشن شهرزاد(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي درمان بازتواني عصب ـ روان شناختي و تحريك مكرر مغناطيسي فراجمجمه اي بر كاركردهاي شناختي و علايم اختلال دوقطبي
اسبقي الهام(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي روان درماني مثبت نگر و درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر ابعاد درد و بهزيستي ذهني افراد مبتلا به ميگرن
بهراد مژگان(تاریخ دفاع: 1397/08/29) ، مقطع : دكتري
الگوريتم شناختي و نوروسايكولوژيك اختلال نقص توجه ـ بيش فعالي با تاكيد بر نظريه سلسله مراتب شناختي مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي
صفري هادي(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالكتيك همراه با آموزش و رفتار درماني ديالكتيك بدون آموزش مادران ، بر بهبود نشانگان اختلال شخصيت مرزي نوجوانان و سلامت رواني مادران آنان
آذرفر فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
تغيير پذيري انتقال باتوجه به جنسيت درمانگر و بيمار در درمان روان پويشي بيماران مبتلا به اختلال شخصيت خوشه C
اسماعيلي مريم(تاریخ دفاع: 1395/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي گروه درماني تسهيل كننده رشد بر رشد پس از سانحه و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان
شجاعي شبنم(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي درمان هاي فراشناختي و شناختي رفتاري بر اضطراب افسردگي و استرس افراد دچار اعتياد به گوشي هاي هوشمند
شعلايي هما(تاریخ دفاع: 1396/06/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي قصه درماني بر حل مساله و سازگاري اجتماعي در كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست مقطع ابتدايي
زماني شهربانو(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي روان درماني مثبت نگر و درمان شناختي رفتاري بر سرمايه هاي روانشناختي مثبت ، بهزيستي و افسردگي نوجوانان افسرده
نصيري تاكامي سيد غلامرضا(تاریخ دفاع: 1399/02/22) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي معنادرماني گروهي و گروه درماني مبتني بر تعهد و پذيرش بر كاهش اضطراب ، افسردگي و استرس زنان مبتلا به بيماري اسكلروزيس نوع عودكننده ـ فروكش كننده شهركرمانشاه
عظيمي عظيم(تاریخ دفاع: 1397/10/16) ، مقطع : دكتري
بررسي اثربخشي گروه درماني معنامحور (MCGP) بر تحمل پريشاني و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به سرطان پستان
استيري نسترن(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر غني سازي رابطه و افزايش تمايزيافتگي خود در زنان سردمزاج
رشتي الهه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مقاومت بيماران مبتلا به اختلال شخصيت نوع A در درمان روان پويشي كوتاه مدت و درمان شناختي رفتاري باتوجه به اختلالات همبودو جنسيت بيمار
عسلي زهره(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مداخله آموزش مبتني بر هوش اخلاقي بوربا و روش 5E بر مولفه هاي هوش اخلاقي كودكان سنين 4 الي 5 سال
اميني مقدم ياسمين(تاریخ دفاع: 1399/05/05) ، مقطع : دكتري
مقايسه ظرفيت بازنمايي ديداري در مجموعه‌هاي مجزا و چندگانه همراه با ارائه موازي محرك‌ها
زعيم نيا نرجس(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي مداخله نوروفيدبك و واقعيت درماني در كاهش اضطراب ، افسردگي و افزايش كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان
الهي نژاد ساناز(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي آموزش مهارت تنظيم هيجان مبتني بر مدل گراس و مدل لينهان برراهبردهاي تنظيم هيجان ، سيلاب هيجاني و افكار خودكشي در نوجوانان داراي نشانكگان باليني شخصيت مرزي
حسيني امام سيده سامرا(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : دكتري
تاثير تحريك الكتريكي فراجمجمه‌اي ناحيه پيش‌پيشاني قشر مغز بر توجه و حافظه كاري
موحدي مينا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ارزيابي محيط مواجهه درماني مبتني بر واقعيت مجازي و اثربخشي آن بر علايم فيزيولوژيك، شناختي – رفتاري افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي
ناظمي هدي(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
مقايسه مدل پيش بيني بهزيستي معنوي مبتني بر عوامل بافتاري، عوامل فردي و نيازهاي معنوي در بيماران ديابتي، قلبي- عروقي و سرطان
اهنگركاني محمد(تاریخ دفاع: 1399/07/29) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش هاي مبتني بر حضور ذهن بر توجه، برنامه ريزي و پردازش هيجاني ورزشكاران
شاه حسيني ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري هيجان مدار بر بدتنظيمي هيجاني و پرخاشگري در كودكان نافرماني مقابله اي
كسائيان ريحانه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي و بهزيستي روان شناختي در بيماران معتاد مواد صنعتي در حال ترك با علائم افسردگي
يعقوبي خانقاهي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي رواندرماني يكپارچه فراشخصيتي بارلو بر علايم اختلال اضطراب اجتماعي و عملكرد اجتماعي با توجه به عوامل فراتشخيصي و صفات شخصيت
علوي سيده معصومه(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
-مقايسه اثربخشي كاربست تئوري كارن هورناي بر الگوهاي ارتباطي، سبك هاي حل تعارض و رضايت زناشويي زنان داراي گرايش هاي روان رنجور با رويكرد شناخت درماني
فيض آبادي زهره(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : دكتري
-اثربخشي درمان موازي پذيرش و تعهد (ACT) بر كيفيت زندگي، علايم افسردگي، اضطراب، استرس، ميزان حملات تشنجي و سطح سرمي پروتئين BCL2 در بيماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان
وحيدي مطلق ليدا(تاریخ دفاع: 1399/07/19) ، مقطع : دكتري
رابطه تنظيم هيجاني با انسجام رواني با توجه به نقش ميانجي خودكارآمدي در بين بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 و نوع 2
جباري قادي نرجس(تاریخ دفاع: 1397/08/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر آشفتگي روانشناختي و كيفيت زندگي در مردان سالمند مقيم مراكز نگهداري
رفيعي محسن(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر اضطراب مرگ ، بهزيستي ذهني و اميدواري در جانبازان
سليماني تكتم(تاریخ دفاع: 1398/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روابط ابژه و سطح مكانيسم هاي دفاعي با كيفيت روابط زوجين در زنان جوان متاهل و با ميانجي گري سبك هاي حل تعارض زناشويي
هاشمي تنگستاني سيده ماريه(تاریخ دفاع: 1397/09/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و ارزيابي اثربخشي بسته مداخله معنوي بر بهزيستي روانشناختي و مقابله معنوي زنان مبتلا به سرطان پستان
قايم پناه زينب(تاریخ دفاع: 1399/12/19) ، مقطع : دكتري
مقايسه ساختار شخصيت در بين دختران نوجوان ايراني و افغانستاني
ماروسي مهتاب(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك هاي دلبستگي و كيفيت روابط موضوعي در شيوه هاي فرزندپروري مادران
مجرد بهره طيبه(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ساختار شخصيت در سه گروه وابسته به محرك، وابسته به اپيوم و سالم
كرمي مستوره(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي درمان پذيرش و تعهد و درمان شناختي- رفتاري مثبت نگر در كاهش نشانه هاي استرس، اضطراب و افسردگي و افزايش خودكارآمدي و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به درد مزمن
كياني سياوش(تاریخ دفاع: 1399/12/12) ، مقطع : دكتري
پيش بيني اختلال اضطراب فراگير بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه و انسجام شخصيت خود در نوجوانان
ابراهيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/10/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيك بر خودپنداره، حساسيت به طرد مبتني بر ظاهر و تصوير بدني مختل در مبتلايان به اختلال بدشكلي بدن
خان ارموئي مهسا(تاریخ دفاع: 1399/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ديسترس رواني بر اساس سبك هاي دلبستگي، تصوير تن و تاب آوري در مبتلايان به سرطان پستان
خليلي پرنيان(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اختلالات و رگه هاي شخصيت بين افراد با افكار و اقدام به خودكشي
شفيع زاده محمود(تاریخ دفاع: 1399/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي رواندرماني وجودي – انسانگرا بر سازمان شخصيت و اضطراب و حساسيت بين فردي زندانيان
تسليم اسا مرتضي(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كيفيت زندگي، شفقت ورزي، هويت اجتماعي و چشم انداز زمان در افراد تك زيست و غيرتك زيست
دليري سيد حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه اهمال كاري و خودكنترلي با تيپ هاي شبانه روزي (صبحگاهي-شامگاهي)
طلوع جوينده حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين مدل علي اهمال كاري بر اساس سه گانه تاريك و خودتنظيمي با ميانجي گري نگرش مذهبي در دانشجويان
هاشم آبادي مهناز(تاریخ دفاع: 1399/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري مثبت¬نگر بر حل تعارض، سبك¬هاي دفاعي و استحكام من در زوجين
نداف خيرابادي عصمت(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير توانبخشي شناختي رايانه¬اي توجه و حافظه بر كاركردهاي اجرايي علايم باليني افراد داراي اختلال افسردگي اساسي
اژدري مائده(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي توانبخشي شناختي رايانه‌اي حافظه كاري و توجه انتخابي بر انعطاف‌پذيري شناختي و حل مسئله دانش‌آموزان متوسطه
ميرزائي وحيد(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی (مبتنی بر آموزش مهارت ها) بر پرخاشگری نوجوانان
(2014)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^فرحناز کیان ارثی
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی به روش قصه گویی بر میزان کمرویی دانش آموزان
مطالعات روان شناسی بالینی(2015)
8911427004, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^علی محمد رضائی, 9111429003
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان: یک مطالعه با کاربندی کنترل شده تصادفی
کومش(2020)
9328441011, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^محمود نجفی, غلامرضا زمانی قلعه تکی
مقایسه مکانیسم های دفاعی ، ارزش های اخلاقی و خودشیفتگی در سه گروه سالم و وابسته به مخدر و وابسته به محرک
(0)
9612428006, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^سید موسی طباطبائی
رواندرمانی سایکودانیامیکی مدرن (مداخلات ارتباطی)
(2018-10-01)
هندبوک رواندرمانی پویشی برای اختلالات سطحی شخصیت
(2017-06-17)
آزمونهای روانشناسی شناختی
(2015-12-22)
آزمونهای روانشناسی روانشاختی ( با استفاده از نرم‌افزار CogLab)
(2012-03-18)
روانشناسی کودکان استثنایی
(2010-03-21)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رشد پیشرفته   (192 بار دانلود)
رشته : روانشناسی بالینی , گرایش : بالینی
روانشناسی آزمایشگاهی( طرحها و پژوهشهای آزمایشگاهی)   (137 بار دانلود)
رشته : روان شناسی , گرایش : ندارد
کاربرد روشهای رواندرمانی   (123 بار دانلود)
رشته : روانشناسی بالینی , گرایش : بالینی
نظریه های مشاوره و رواندرمانی   (127 بار دانلود)
رشته : روان شناسی , گرایش : ندارد
فنون مشاروه و رواندرمانی   (189 بار دانلود)
در این درس دانشجویان با مفاهیم مهم ومقدماتی رواندرمانی و مشاوره فردی آشنا می شوند.
رشته : روانشناسی , گرایش : ندارد
نظریه های رواندرمانی   (194 بار دانلود)
دانشجو در این درس با مبانی نظری رویکردهای مختلف رواندرمانی آشنایی حاصل می کند. با توجه به دروس مجزای تغییر و اصلاح رفتار، گروه درمانی، خانواده درمانی و ... تمرکز بیشتر بر رویکرد روان تحلیلگری و انسان نگر-وجودی است.
رشته : روانشناسی بالینی , گرایش : بالینی
روانشناسی تجربی   (170 بار دانلود)
آشنایی عملی با روانشنای تجربی و ابزارها و تستهای مرتبط
رشته : روانشناسی عمومی , گرایش : عمومی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدی شهر
shmakvand@semnan.ac.ir
(+98)2331533878

فرم تماس